Datatype in CQL

1. Các kiểu Dữ liệu Cơ bản ascii: Biểu diễn cho một chuỗi ký tự ASCII. Việc chèn bất kỳ ký tự không phải ASCII vào một cột của kiểu dữ liệu này sẽ cho ra một lỗi. bigint: Đại diện cho số nguyên có dấu dài 64-bit. Được sử dụng để lưu trữ những […]

Cài đặt Apache Cassandra trên Ubuntu 14.04

1. Single node Yêu cầu: bài viết này hướng dẫn cài đặt Apache Cassandra version 3.7 (version mới nhất) nên yêu cầu hệ thống (máy tính của bạn) phải được cài đặt java8, việc cài đặt các version thấp hơn của apache cassandra có thể dùng các version jdk thấp hơn, tham khảo thêm tài liệu […]

Cơ chế nhân bản dữ liệu trong Cassandra

Cassandra cung cấp một số option để nhân bản dữ liệu, đối với các option khác nhau thì cơ chế hoạt động của dữ liệu cũng khác nhau, để hiểu rõ về nhân bản dữ liệu ta đi vào tìm hiểu 3 vấn đề chính: – Chiến lược nhân bản dữ liệu (Replication Strategies) – […]

Mô hình dữ liệu (Data Model) trong Cassandra

Khi tạo mô hình dữ liệu cho keyspace, việc quan trọng nhất cần làm chính là bỏ qua các hiểu biết về mô hình dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ, mô hình dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ được thiết kế nhằm đảm bảo cho việc lưu trữ hiệu […]

Apache Cassandra

1. Giới thiệu Apache Cassandra là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL nó sở hữu tất cả các tính đặc tính của NoSQL nói chung và mang những lợi thế riêng đối với NoSQL khác, sẽ có rất nhiều bài viết chi tiết, khai thác sâu về các thế mạnh của Cassandra, […]

Tổng quan về NoSQL

1. NoSQL là gì? Chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng, dữ liệu được tạo ra từng phút, từng giây, dữ liệu được tạo ra không chỉ trên website mà còn từ rất nhiều nguồn khác ví dụ như mobile, smart card, smart houses …. Với các nguồn dữ liệu đa dạng như trên […]

Cấu hình MySQL với unixODBC trên Ubuntu 14.04

Install ODBC drivers: sudo apt-get install libmyodbc unixodbc-bin Lookup the ODBC driver’s location: find / -name ‘lib*odbc*.so’ OUTPUT (EXAMPLE): /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcnnS.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbctxtS.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcdrvcfg1S.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/liboraodbcS.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcpsqlS.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/liboplodbcS.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcminiS.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcdrvcfg2S.so Create your custom ODBC installation file: sudo gedit /etc/odbcinst.ini Put this in your odbcinst.ini: [myodbc_mysql] Description = ODBC for MySQL Driver = /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so Setup = /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so UsageCount […]