Bắt đầu với Big Data

1) What: Big Data là gì? Khái niệm Big Data là gì theo mình không phải là quan trọng so với việc người ta có thể dùng Big Data vào việc gì và dùng nó như thế nào. Tuy nhiên, để bắt đầu với Big Data thì bạn cũng nên biết Big Data là gì […]

[Course] Overview about Big Data course

Effort: 3 Hours Lesson 1 – Big Data – Beyond the Hype Big Data Skills and Sources of Big Data Big Data Adoption Lesson 2 – What is Big Data? Characteristics of Big Data – The Four V’s Understanding Big Data with Examples Lesson 3 – The Big Data Platform Key aspects of a Big […]