Cấu hình MySQL với unixODBC trên Ubuntu 14.04

Install ODBC drivers: sudo apt-get install libmyodbc unixodbc-bin Lookup the ODBC driver’s location: find / -name ‘lib*odbc*.so’ OUTPUT (EXAMPLE): /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcnnS.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbctxtS.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcdrvcfg1S.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/liboraodbcS.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcpsqlS.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/liboplodbcS.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcminiS.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcdrvcfg2S.so Create your custom ODBC installation file: sudo gedit /etc/odbcinst.ini Put this in your odbcinst.ini: [myodbc_mysql] Description = ODBC for MySQL Driver = /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so Setup = /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so UsageCount […]

Cài đặt R và RStudio trên Ubuntu 14.04

# Download and Install R sudo add-apt-repository ‘deb https://ftp.ussg.iu.edu/CRAN/bin/linux/ubuntu trusty/’ sudo apt-get update sudo apt-get install r-base sudo apt-get install r-base-dev # Download and Install RStudio sudo apt-get install gdebi-core wget https://download1.rstudio.org/rstudio-1.0.143-amd64.deb sudo gdebi rstudio-1.0.143-amd64.deb rm rstudio-1.0.143-amd64.deb Một số lưu ý về phiên bản của R và RStudio: Bản hiện tại của R trên Ubuntu […]